سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به یاد خلیل عمرانی

می‌خواستم در من صدای تازه‌ای باشی/ حـسی شکوفـاتر، هوای تازه‌ای باشی

با وسعت خاموش شبهایم بیامیزی/ آوازها را ابتدای تازه‌ای باشی

بعد از خدا تقدیرهایم را تو بنویسی/ پیغمبرت باشم خدای تازه‌ای باشی

آدم شوم امّا بهشتت را نیاشوبم/ هرلحظه در من ماجرای تازه‌ای باشی

غایب نباشد سیبی از سرشاخه‌ هستی/ در شاخه‌هایم آیه‌های تازه‌‌ای باشی

برگردم از خودگاه‌گاهی تا غزلهایت/ مضمون به مضمون مقتدای تازه‌ای باشی

می‌خواهم امّا در سکوتی تشنه ناچارم/ بنویس تا در من صدای تازه‌ای باشی....