كل عناوين نوشته هاي Javad

Javad
[ شناسنامه ]
مناظره روحاني و آقاجري در اوايل دولت سازدگي ...... چهارشنبه 92/8/8
هنر آب ...... شنبه 92/5/5
روش هاي يادگيري و آموزش در آينده ...... جمعه 91/12/25
Facebook ‘likes’ reveal religious, political, even sexual orient ...... جمعه 91/12/25
به ياد خليل عمراني ...... چهارشنبه 91/9/29
  ==>   ليست آرشيو شده ها